Sosiaalipedagogista hevostoimintaa ammattitaidolla  

 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Sosiaalipedagogiikan teoriasta nousevat toiminnan neljä peruselementtiä: yhteisöllisyys, dialogisuus, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.  Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka on aikuisten ohjaamaa ja ennalta suunniteltua. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voidaankin määritellä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa. 

Tallilla on merkittävää omien vahvuuksien tunnistaminen, läsnäolo, turvallisuus ja ohjaajan kannustava palaute. Sosiaalipedagogiseen toimintaan kuuluu kaikki tallilla tehtävät työt, hevosen harjaaminen, ruokinta, karsinoiden siivous, taluttaminen, ratsastus...  Onnistumiset luovat kiinnostusta ja halun kokea uudelleen, onnistumiset siirtyvät arkeen.  Hevosen avulla näkyy peilaamalla asiat, joista asiakkaan oman hyvinvoinninkin tulisi perustua. Hevosen avulla näytetään ja opetetaan puhtauden, terveellisen ravinnon, säännöllisen päivärytmin, levon ja liikunnan tärkeys, sekä merkitys ihmisen elämässä. Toiminta suunnitellaan yhdessä asiakkaan sekä hänen yhteistyöverkoston kanssa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on hyvinvointiin ja sosiaalisen kasvun tukemiseen tähtäävää toimintaa. Yleisiä tavoitteita ovat onnistumisen kokemukset, oman identiteetin ja osallisuuden vahvistaminen, sekä mielialan kohoaminen. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta kehittää ja tukee itsetuntoa, tunneilmaisua ja sosiaalisia taitoja. Toiminta vahvistaa motoriikkaa ja kehonhallintaa. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan avulla tuetaan psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä. Hevosen kanssa oppii sinnikkyyttä, sopivassa määrin rohkeutta, rauhallisuutta ja itsesäätelytaitoja. 

Tervetuloa kokemaan!

Luo kotisivut ilmaiseksi!